Spring naar inhoud
Noord-Hollandpad

De mooiste
wandelroute
van Noord-Holland

Privacy Statement

De Noord-HollandPad website is een productie van Recreatie Noord-Holland N.V. (hierna: RNH). RNH is de uitvoeringsorganisatie van vijf recreatieschappen in Noord-Holland: Geestmerambacht, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Spaarnwoude, Twiske-Waterland en Groengebied Amstelland. RNH beheert hiertoe de volgende websites:

En daarnaast de websites voor het Noord-Hollandpad en Wandelnetwerk Noord-Holland.

Via onze website(s) verstrekken wij informatie aan particulieren en bedrijven. Bovendien kunnen via de website(s) en/of op de website(s) genoemde e-mailadressen: vragen worden gesteld, klachten worden ingediend, vergunningen worden aangevraagd, terrein worden gehuurd, belangstellende zich aanmelden als inspreker bij een bestuursvergadering en sollicitaties worden ingediend.  

In alle gevallen verwerkt RNH hierbij persoonsgegeven, waarbij in sommige gevallen samengewerkt wordt met andere organisaties of bedrijven (derden). RNH blijft in dat geval verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en zal met derden afspraken maken conform deze privacyverklaring.

De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Identiteit RNH
Recreatie Noord-Holland N.V. is statutair gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende te Velsen-Zuid aan de Genieweg 46, 1981 LN, Kamer van Koophandel nummer: 34207316.

RNH heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (hierna: FG) aangesteld; te bereiken via het e-mailadres: fg@recreatienoordholland.nl

Verwerking van persoonsgegevens door RNH
Online contactformulier ten behoeve van vragen, meldingen of klachten. Als u het contactformulier invult en verzendt (en/of een e-mail stuurt), verwerkt RNH de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Eventuele persoonsgegevens in uw vragen en/of meldingen

RNH heeft uw contactgegevens nodig om uw vragen te kunnen beantwoorden. RNH verwerkt de door u op het contactformulier ingevulde persoonsgegevens op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken door RNH daarover een e-mail te sturen. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

Cookies

RNH gebruikt cookies om de website(s) goed te kunnen laten functioneren en om webstatistieken bij te kunnen houden. Meer informatie is te vinden in de cookiestatement.  

Beveiliging en bewaartermijn
RNH bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en houdt zich daarbij aan de vigerende wet- en regelgeving. In het bijzonder is RNH, bij de uitvoering van taken van de recreatieschappen, gebonden aan de Archiefwet.

RNH neemt passende- en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Onze servers zijn beschermd door een firewall en we doen regelmatig malwarescans.

Wijzigingsbevoegdheid
RNH behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Links naar websites derden
Op de website(s) van RNH kunnen links en/of advertenties worden geplaatst welke u naar de website van een derde leidt. RNH is op geen enkele manier verantwoordelijk voor websites van derden en is derhalve niet verantwoordelijke voor het gebruik en/of verwerken uw gegevens door deze derde. U bent zelf verantwoordelijk om van de privacy policy van de website van een derde kennis te nemen.

Uw rechten

Recht op informatie over de verwerking
RNH heeft de plicht om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Meer specifiek heeft u het recht om te weten wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en waarom. Door middel van deze privacyverklaring informeert RNH u.

Recht op inzage
U heeft het recht om de persoonsgegevens die RNH van u verzameld heeft in te zien. U kunt een verzoek bij FG indienen met de vraag of, en zo ja welke persoonsgegevens RNH van u verwerkt.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om RNH op te dragen uw persoonsgegevens te corrigeren, indien u van mening bent dat deze gegeven niet (meer) juist of incompleet zijn. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een aanvullende verklaring aan de FG te verstrekken.

Recht op verwijdering en het recht om ‘vergeten’ te worden
Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw gegevens door RNH te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking onrechtmatig is. Tevens heeft u het recht om ‘vergeten te worden’. Een verzoek tot verwijdering of om vergeten te worden, kunt u indienen bij de FG.

Recht op beperking
U heeft het een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat RNH de verwerking van uw persoonsgegevens op verzoek tijdelijk ‘stil moet zetten’. Een verzoek tot beperking, kunt u indienen bij de FG.

Recht op verzet
U kunt bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. RNH moet dan als verwerkingsverantwoordelijke de verwerkingen staken. Een beroep op verzet, kunt u indienen bij de FG.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan RNH heeft verstrekt. Deze kopie moet in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm worden verstrekt.

Klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft, kunt u zich melden bij de Functionaris voor de gegevensbescherming (fg@recreatienoordholland.nl). Indien u van mening bent dat de klacht niet afdoende verholpen is, kunt u zich melden bij de Artoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of telefonisch: 088 - 1805 250.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil je ons volgen?